همکاران واحد آموزش:

نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیکی داخلی
روشنک خیری مدیر پژوهش kheiri@cti.ir 127