امور فرهنگی - دانشجویی:

نام و نام خانوادگی سمت داخلی تلفن تصویر
خانم روشنک خیری
مدیر امور فرهنگی و دانشجویی
127 88897357